ชื่อ - นามสกุล :นางเยาวภา จันทร์รัศมี
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
Telephone :0950836919
Email :yau.chan@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ