ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :พัฒนาการศึึกษา
ที่อยู่ :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
Telephone :0993579977
Email :luypum@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึึกษา