ชื่อ - นามสกุล :นางพรทิพย์ สังข์ชู
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :นิเทศการศึกษา
ที่อยู่ :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
Telephone :0814170499
Email :krupontip@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน้าที่ในกลุ่ม : นิเทศการศึกษา