ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนวพร จินดาชื่น
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :นิเทศการศึกษา
ที่อยู่ :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
Telephone :0813670299
Email :yahpou@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน้าที่ในกลุ่ม : นิเทศการศึกษา