ชื่อ - นามสกุล :นายสามารถ พันคง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :นิเทศการศึกษา
ที่อยู่ :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
Telephone :0892924371
Email :samad@esdc.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน้าที่ในกลุ่ม : นิเทศการศึกษา