ชื่อ - นามสกุล :นางจุไลวรรณ ไกรมาก
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :นโยบายและแผน
ที่อยู่ :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
Telephone :0814764689
Email :noi_52@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน