ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพรเรื่อ รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ผู้ประสงค์จะสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน ให้ยื่นแบบคำขอ ตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการประเมินฯ ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 – วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ในวันและเวลาราชการ 

1) สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
ในวันและเวลาราชการ
2) สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ให้จ่าหน้าซอง ถึง ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง (21 กันยายน 2564) ซึ่งเป็นวันรับสมัครสุดท้าย รายละเอียดคลิกที่นี่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรียกผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร รายละเอียดคลิกที่นี่

 

 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  มีกำหนดจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ให้ครูอาจารย์ บุคลากรในสังกัดของท่านติดตามรับชมการประชุมผ่านการถ่ายทอดและร่วมทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://sym16.onec.go.th รายละเอียดที่นี่

 

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ได้ที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแนห่งศึกษานิเทศก์ สำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดคลิก ที่นี่ 

ประชาสัมพันธ์การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 (กศจ.พังงา) รายละเอียดคลิก ที่นี่ 

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมสมัครเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เปิดรับสมัคร 21 ก.ค.64 เวลา 9.00 น.//ปิดรับสมัคร 3 ส.ค.64 เวลา 16.00 น  คลิกเพื่อสมัคร 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3124 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดคลิกที่นี่

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย มาตรการ คำพิพากษา ตัวอย่างความผิด “ข้อห้ามกรณีเรี่ยไรเงิน”

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย มาตรการ คำพิพากษา ตัวอย่างความผิด "กรณีการบริหารงานงบประมาณไม่โปร่งใส"

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย มาตรการ คำพิพากษา ตัวอย่างความผิด “สารคดีเสียง ชุดเรื่องเล่าดีดี จากคดีปกครอง

ตอน "แม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหน่อยโทษ" เป็นเรื่องของ นายสมนึก ข้าราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าทั้งก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ ให้ข้อสอบและเฉลยข้อสอบแก่ผู้สมัครสอบ พยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากระทำผิดตามที่ร้องเรียน และถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ต่อมานายสมนึกได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดวินิฉัยว่าเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว รับฟังได้ว่า นายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สอบแล้วนำแบบข้อสอบและเฉลยให้แก่ผู้เข้าสอบ พฤติการณ์จึงเป็นการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ นายสมนึก ออกจากราชการ

ปฏิทินปฏิบัติราชการของศึกษาธิการจังหวัดชุมพร