ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมสมัครเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เปิดรับสมัคร 21 ก.ค.64 เวลา 9.00 น.//ปิดรับสมัคร 3 ส.ค.64 เวลา 16.00 น  คลิกเพื่อสมัคร 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3124 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดคลิกที่นี่

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย มาตรการ คำพิพากษา ตัวอย่างความผิด “ข้อห้ามกรณีเรี่ยไรเงิน”

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย มาตรการ คำพิพากษา ตัวอย่างความผิด "กรณีการบริหารงานงบประมาณไม่โปร่งใส"

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย มาตรการ คำพิพากษา ตัวอย่างความผิด “สารคดีเสียง ชุดเรื่องเล่าดีดี จากคดีปกครอง

ตอน "แม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหน่อยโทษ" เป็นเรื่องของ นายสมนึก ข้าราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าทั้งก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ ให้ข้อสอบและเฉลยข้อสอบแก่ผู้สมัครสอบ พยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากระทำผิดตามที่ร้องเรียน และถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ต่อมานายสมนึกได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดวินิฉัยว่าเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว รับฟังได้ว่า นายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สอบแล้วนำแบบข้อสอบและเฉลยให้แก่ผู้เข้าสอบ พฤติการณ์จึงเป็นการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ นายสมนึก ออกจากราชการ

กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

ตารางแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

ประกาศ กศจ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คลิกที่นี่

หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ที่ ศธ 0267/1133 เรื่อง การพัฒนาข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คลิกที่นี่ และสำเนาหนังสือ สพฐ. 

ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย มาตรการ คำพิพากษาและตัวอย่างความผิด

ปฏิทินปฏิบัติราชการของศึกษาธิการจังหวัดชุมพร