ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 และกำหนดการภาคสอบภาค ก และ ภาค ข ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนศรียาภัย (อาคาร 10) และสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และภาค  ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ สำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้ยื่น สมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th/ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  รายละเอียดที่นี่

กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดที่นี่

กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดที่นี่

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย มาตรการ คำพิพากษา ตัวอย่างความผิด “ข้อห้ามกรณีเรี่ยไรเงิน”

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย มาตรการ คำพิพากษา ตัวอย่างความผิด "กรณีการบริหารงานงบประมาณไม่โปร่งใส"

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย มาตรการ คำพิพากษา ตัวอย่างความผิด “สารคดีเสียง ชุดเรื่องเล่าดีดี จากคดีปกครอง

ตอน "แม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหน่อยโทษ" เป็นเรื่องของ นายสมนึก ข้าราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าทั้งก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ ให้ข้อสอบและเฉลยข้อสอบแก่ผู้สมัครสอบ พยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากระทำผิดตามที่ร้องเรียน และถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ต่อมานายสมนึกได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดวินิฉัยว่าเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว รับฟังได้ว่า นายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สอบแล้วนำแบบข้อสอบและเฉลยให้แก่ผู้เข้าสอบ พฤติการณ์จึงเป็นการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ นายสมนึก ออกจากราชการ

ปฏิทินปฏิบัติราชการของศึกษาธิการจังหวัดชุมพร