บัญชีสรุปการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สพฐ. 2561 คลิกที่นี่

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
 2. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิกที่นี่
 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 1. มาตรการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
 2. มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
 3. มาตรการการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี่
 4. มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม คลิกที่นี่
 5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ คลิกที่นี่

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

 1. ตำแหน่งประเภท ทั่วไป
 2. ตำแหน่งประเภท วิชาการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่