กลุ่มงานบุคคล

บัญชีสรุปการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สพฐ. 2561 คลิกที่นี่

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
  2. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
  1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิกที่นี่
  2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  1. มาตรการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
  2. มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
  3. มาตรการการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี่
  4. มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม คลิกที่นี่
  5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ คลิกที่นี่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่