แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
  2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
  3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
  2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิกที่นี่
  3. เอกสารประกอบการประชุมโครงการฯจันทบุรี คลิกที่นี่

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิกที่นี่