1. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา  รายละเอียด หนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  2. การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีประคาชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คลิก