1. สารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศีกษา 2560 – การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) – การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ  (N-NET) – การทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) – การทดสอบระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา  (I-NET) คลิกที่นี่

2. ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนและโรงเรียน  คลิกที่นี่ *1. รวบรวมจากฐานข้อมูล 10 มิ.ย. 61 *2. ข้อมูลบางสวนอยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในพื้นที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  2  คลิกที่นี่

4. ข้อมูลสารสนเทศประจำอำเภอ

4.1 สารสนเทศอำเภอสวี

4.2 สารสนเทศอำเภอพะโต๊ะ

4.3 สารสนเทศอำเภอปะทิว

4.4 สารสนเทศอำเภอทุ่งตะโก

5. การเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขความสำเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพร” The Study of the Readiness and Terms of the School’s success affects a samll School Merger in Chumphon Province. รายละเอียด