หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2717 ปี 2562
แก้ไขหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-สังกัด-สพฐ.-ว5-ปี-2559
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ว18-ปี-2560
หนังสือ ก.ค.ศ ว.16-2557 รับข้าราชการกรณีพิเศษ
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว 1-2564 สอบคัดเลือกประเภททั่วไปเป็นวิชาการ
หนังสือสำนักงาน-ก.ค.ศ.-ว-5-2564-การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือสำนักงาน-ก.ค.ศ.-ว-7-2564-หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือสำนักงาน-ก.ค.ศ.-ว-24-2564
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ว8-ปี-2549

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

คู่มือสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี-2564-ฉบับเต็ม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว.14 2563 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน-ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2559 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป” ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎ ก.ค.ศ. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/120 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 18 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การรักษาการในตำแหน่ง)

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.10/ว 9 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูล
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยาย 2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205 /ว117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 เรื่องระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เรื่องน่ารู้กับคดีปกครอง การแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติ หน่วยงานมีอำนาจให้ออกจากราชการได้
เรื่องน่ารู้กับคดีปกครอง ครูพาศิษย์สาวเข้าโรงแรม โทษถึงออกจากราชการได้