• กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
    ในโอกาสต่าง ๆ

  • ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565