1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

3. การดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ผ่านระบบ ITAS

  • 3.2 การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (internal integrity and Transparency Assessment : IIT) ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (แบนเนอร์ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน)  https://itas.nacc.go.th/go/iit/c2h96b
  • ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (internal integrity and Transparency Assessment : IIT) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

  • 3.1 การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (แบนเนอร์ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)  https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b
  • การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

4.วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ITA โดยผู้เข้าประชุมร่วมกันวิเคราะห์แนวทาง/วิธีการ ที่จะปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่คุณธรรมและความโปร่งใส

  • ดูภาพกิจกรรมการประชุมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ITA โดยผู้เข้าประชุมร่วมกันวิเคราะห์แนวทาง/วิธีการ ที่จะปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม https://www.facebook.com/137813740112842/posts/1041841249710082/?sfnsn=mo