ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ( Knowledge Management: KM) คื อการดำเนินการอย่างเป็นระบบของกระบวนการท างานและโครงสร้างขององค์การเพื่อสนับสนุน พัฒนา และประยุกต์ใช้ความรู้สะสมอยู่ทั่วองค์การ ผ่านกระบวนการสร้าง การแบ่งปันและการประยุกต์ใช้ความรู้ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การในการสร้างความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือองค์การ

ประโยชน์ของการทำ KM
แท้จริง คือ ต้องเกิดจากการเข้าใจถึงหลักการหรือแก่นแท้ของความรู้และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง หรือที่เรียกว่า Wisdom ยกตัวอย่างเช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาทำ KM เรื่องเกี่ยวกับ การป้องกันการสูญหายของเอกสาร ผลปรากฏว่าองค์กรนั้นเอกสารสูญหายน้อยลงจากเดิม นั่นแสดงว่า KM นั้น เป็น Wisdom หรือการทำ KM มีผลต่อ Productivity (ผลิตภาพ) เช่น การใช้ปัจจัยการผลิต เท่าเดิมแต่ผลิตได้ดีขึ้น หรือเพิ่มขึ้น เกิดการประหยัดต ่อหน่วย นั่นคือ ได้สร้างผลิตภาพขึ้นแล้ว หรือการทำ KM แล้ว ลดค่าใช้จ่ายในการส่งคนเข้าร่วมอบรม KM ก็คือ เทคโนโลยีอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ การทำ KM ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กรว่าไปกระทบถึงอะไรบ้าง เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นต้น