“มีวินัย  มีความรับผิดชอบ 

มีจิตอาสา ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”