ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖. ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๕ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖๙/ว๓๒ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน๒๕๖๕ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ㆍ๒๐๖.๕/ว๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๒๐๖.๖/๗๒๙ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศ5 0๒๐๖.๕/ว๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑0๐๖/ว๑- ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติใช้ตำแหน่งว่างและมีอัตราเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๒ จำนวน ๓ ตำแหน่งและอนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *