พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พระราชบัญญัติว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539