มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

บันทึกข้อความเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
                 – รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565
                 – รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การไม่ให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
                 – รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
ประกาศสำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย การไม่ให้และไม่รับของรางวัลและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                 – รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตราการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                 – รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ