สรุปผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

คำอธิบายตาราง
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน
ขั้นต้นมาตรฐานขั้นสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัด
1.ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active learning ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ........ เป้าหมายขั้นสูง ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active learning ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active learning ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active learning ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ร้อยละค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงกว่าระดับประเทศ ........ เป้าหมายขั้นสูง ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงกว่าระดับประเทศครบทุกกลุ่มสาระฯ และทุกระดับชั้น ร้อยละ 75 ของสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงกว่าระดับประเทศครบทุกกลุ่มสาระฯ และทุกระดับชั้น ร้อยละ 95 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-net) สูงกว่าระดับประเทศครบทุกกลุ่มสาระฯและ ทุกระดับชั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับจังหวัดขึ้นไป ........ เป้าหมายมาตราฐาน ร้อยละ50 ของสถาน ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผู้เรียนได้รับการพัฒนา สู่ความเป็นเลิศในระดับจังหวัดขึ้นไป ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับจังหวัดขึ้นไป ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับจังหวัดขึ้นไป อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับผู้เรียน
1.ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีข้อมูลนักเรียนที่หลุดออกนอก ระบบการศึกษาครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน ........ เป้าหมายขั้นสูง มีการจัดทำข้อมูลสถานศึกษาที่มีนักเรียนที่หลุดออกนอกระบบ มีการจัดทำข้อมูลสถานศึกษาที่มีนักเรียนที่หลุดออกนอกระบบและมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการจัดทำข้อมูลสถาน ศึกษาที่มีนักเรียนที่หลุดออกนอกระบบและมีข้อมูลนเรียนรายบุคคลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.สัดส่วนการศึกษาต่อสายสามัญ : สายอาชีพ สูงขึ้น ....... เป้าหมายมาตรฐาน สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2565 อย่างน้อยร้อยละ 20 สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2565 อย่างน้อยร้อยละ 30 สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2565 อย่างน้อยร้อยละ 50 ขึ้นไป อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ....... เป้าหมายมาตรฐาน จำนวนสถานศึกษา 5 แห่ง จำนวนสถานศึกษา 10 แห่ง จำนวนสถานศึกษา 10 แห่งขึ้นไป อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาจนจบหลักสูตรและมีงานทำ ........ เป้าหมายมาตรฐาน ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาจนจบหลักสูตรและมีงานทำ ร้อยละ 75 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาจนจบหลักสูตรและมีงานทำ ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครง การได้รับการพัฒนาจนจบหลักสูตรและมีงานทำ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
1. ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน ........ เป้าหมายขั้นสูง บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน ร้อยละ 50 บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน ร้อยละ 75 บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน ร้อยละ 95 อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ร้อยละของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี Larry the Bird @twitter Thornton @fat Jacobb
3. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาตามโครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร และมีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Larry the Bird @twitter Thornton @fat Jacobb
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ตามเกณฑ์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่ต่ำกว่าระดับคุณภาพ A Larry the Bird @twitter Thornton @fat Jacobb
2. มีผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีอยู่ในระดับมาตรฐานสูงขึ้นไป Larry the Bird @twitter Thornton @fat Jacobb
3. ร้อยละของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้ Larry the Bird @twitter Thornton @fat Jacobb
4. จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา Larry the Bird @twitter Thornton @fat Jacobb
MENU