หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 1. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 2. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖
 3. สำนักงาน ก.ค.ศ
 4. คุรุสภา
 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
 9. วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
 10. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
 11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
 12. วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
 13. วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
 14. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
 15. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร
 16. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41