หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริต.pdf

บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
 แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”
 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ
 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต