23.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

23.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาุบคลากร

23.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร

23.5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ