อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

สรุปอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา ลงวันที่ 3 เมษายน 2560