วิสัยทัศน์ (Vision)  :  “องค์กรแห่งการเรียนรู้  เครือข่ายธรรมาภิบาล  มีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน”    

ปรัชญา  :  มีวินัย  จิตอาสา  มีความรับผิดชอบ

ค่านิยม (Value) : ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการทีมงานเข้มแข็ง,มีวินัย (SMILE SERVICE STRONG)

พันธกิจ (Mission)

1. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. จัดระบบ ส่งเสริม  ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาและจัดทำแผนการศึกษา

3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 

4. ส่งเสริม ประสานงานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษาสำหรับประชากรทุกกลุ่ม ทุกประเภท

5. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

6. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน  งานศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา  

7. ปฏิบัติภารกิจ  ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบและประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด

8.  ดำเนินงานธุรการของคณะ กศจ. และ อกศจ. รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และหน้าที่ของ กศจ. มอบหมาย

9. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

10.ดำเนินการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์ (Objectives)     

1. บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ประสานบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วน ในการบริหารพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาของจังหวัดชุมพร ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ      

เป้าหมาย   

1. สถานศึกษาดำเนินโครงการ/กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. สถานศึกษาดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ทักษะชีวิตรู้เท่าทันและ สร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามทุกรูปแบบ     

แนวทางการพัฒนา   

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในหน่วยงานและสถานศึกษา  

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะชีวิต การป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยี ทางสังคมภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติเหตุ 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้และขยายผลการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน      

5. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่ชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย   

1. สถาบันอาชีวศึกษา  ผลิตกำลังคนให้มีความสามารถรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน                

2. ร้อยละของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น           

แนวทางการพัฒนา    

1. ส่งเสริมสถาบัน และหน่วยงานทางการศึกษา ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่สำคัญ จำเป็นและสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ทวิภาคี สหกิจศึกษา เพื่อวางรากฐานสู่การมีงานทำ และพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา       

3. เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนและประชาชนของจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนาผู้เรียนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน     

 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน และสถานศึกษา ให้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้างสังคมแห่งกำรเรียนรู้    

เป้าหมาย  

1. หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้               

2. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตรงตาม มาตรฐานวิชาชีพ                 

3. หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาในประเด็นต่างๆ  ดังนี้                     

 3.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยครบทุกด้าน                    

3.2 นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้                    

3.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50                     

3.4 ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50   

3.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านอาชีวศึกษา  V-NET ระดับ อาชีวศึกษา มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50                    

3.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย  (N-NET)  มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

3.7 มีการส่งเสริมการสอน ความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะการอ่านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง PISA

แนวทางการพัฒนา    

1.  ประสาน สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ           

2. พัฒนาการสอนโครงงานแบบ  Active Learning  ในระดับการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน             

3. พัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning  โดยใช้กระบวนการ  PLC สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาเอกชน  

4. ส่งเสริมให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

5. ส่งเสริมการสร้างขวัญกำลังใจ  สร้างแรงจูงใจให้กับครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและยกย่องครูที่มีอุดมการณ์                

6. ส่งเสริมสถาบัน หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตำราเรียน สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา     

เป้าหมาย    

1. สถานศึกษา สร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง   

2. สถานศึกษาจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล         

แนวทางการพัฒนา    

1. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต      

2. ส่งเสริม  สนับสนุน  สถานศึกษาให้มีพัฒนาและมีศักยภาพในการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

เป้าหมาย  

1. สถานศึกษา มีหลักสูตร  แหล่งเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

2. หน่วยงาน/สถานศึกษา  มีระบบการบริหารจัดการขยะ   ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม         

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการเรียนรู้สู่ Active Learning ด้วย Professional Learning Community: PLC

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรักและความภูมิใจในท้องถิ่น (สำนึกรักษ์บ้านเกิด)  

5. ส่งเสริม สถาบัน/หน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่ง การจัดกิจกรรมสร้างสื่อให้ผู้เรียนสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

6. ส่งเสริมกิจกรรมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ

เป้าหมาย  

1. พัฒนาระบบการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

2. วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการในองค์การและสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  

3. ระบบบริหารงานบุคคล มีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ           

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาระบบและกลไกลการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยี รวมทั้งรูปแบบ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามาร่วม รับผิดชอบในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมสนับสนุนการประเมินสมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาระบบ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการหรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง