1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชุมพร (พ.ศ.2562-2565)
  3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
  4. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร download
  5. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร download
  6. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร download
  7. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2563 – 2565)
  8. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564