• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ >>>> คลิก <<<<
  • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญหรือของกำนัลในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในทุกช่วงเทศการ >>>> คลิก <<<<
  • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร >>>> คลิก <<<<
  • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    >>>> คลิก <<<<
  • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    >>>> คลิก <<<<
  • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  >>>> คลิก <<<<
  • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน >>>> คลิก <<<<

คู่มือการปฎิบัติงาน งานวินัยและนิติการ

pmmxyR.jpg
pmew6l.jpg
pme8K8.jpg
pmm1Nb.jpg