เอกสารงานวินัยและนิติการ

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ >>>> คลิก <<<<
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญหรือของกำนัลในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในทุกช่วงเทศการ >>>> คลิก <<<<
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร >>>> คลิก <<<<
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  >>>> คลิก <<<<
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  >>>> คลิก <<<<
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  >>>> คลิก <<<<
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน >>>> คลิก <<<<