ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล จำนวน ๒๙ ข้อ

 1. โครงสร้าง
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 8. คำถาม-คำตอบ Q@A
 9. Social Network (Facebook)
 10. แผนดำเนินการประจำปี 
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 15. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
 16. รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
 17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
 23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
 25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต จำนวน ๑๐ ข้อ

30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

36. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน

37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

38. มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน