ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง
มติ-ครม-ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A
09 Social Network
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566
012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2566
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
การปฏิบัติงาน 2566
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2566
การให้บริการ
015 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
018 E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2566
022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566
023 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
024 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
025 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566
026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566
027 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566
028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy 2566
031 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
033 รายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2566
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566
แผนป้องกันการทุจริต
036 แผนป้องกันการทุจริต
037 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
มาตราการเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
040 การขับเคลื่อนจริยธรรม
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน