ข่าวสารประชาสัมพันธ์

06/08/2561

สำหรับ ชื่อ – ชื่อสกุลที่ไม่ถูกต้องตรงกัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้แก้ไขให้แล้วและประสานงาน ไปยังสพฐ.ทราบแล้ว สพฐ.แจ้งให้แก้ไขชื่อ – ชื่อสกุล ณ สนามสอบแข่งขันตามประกาศ ผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิของแต่ละกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ณ สนามสอบแข่งขันดังกล่าว

06/08/2561

การจัดห้องสอบภาค ก และภาค ข  สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย  คลิกที่นี่

การจัดห้องสอบภาค ก และภาค ข  สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คลิกที่นี่

03/08/2561

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๒๑/๒๕๖๐ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลด้งกล่าวได้ที่ https://logbook-teacher.otepc.go.th/

31/07/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๑

  1. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๑ คลิกที่นี่
  2. บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ คลิกที่นี่
  3. สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน  ๗ สาขาวิชา ประกอบด้วยคณิตศาสตร์ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์และสังคมศึกษา  คลิกที่นี่
  4. สนามสอบที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน  ๑๙  สาขาวิชา ประกอบด้วย ภาษาเกาหลี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเงิน/บัญชี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ พลศึกษา ศิลปะ/ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ เกษตรกรรม คหกรรม ปฐมศึกษา ปฐมวัยและจิตวิทยาและการแนะแนว  คลิกที่นี่

31/07/2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัด สพป.ชุมพร เขต ๒  คลิกที่นี่

31/07/2561

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา

                          

25/07/2561

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า  ณ  หว้ากอ  จัดนิทรรศการกลางแจ้งเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี  สร้างการรับรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ในระหว่างวันที่  18-24  สิงหาคม  2561  จึงเชิญชวนสถานศึกษาที่ประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะ  สามารถจองวันและเวลาได้โดยตรง อพวช.  เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางของนักเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02-5779960  หมายเลขโทรสาร  02-5779959
รายละเอียดเพิ่มเติม(ไฟล์วิดีโอ)  คลิกที่นี่

24/07/2561

สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

23/07/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุแแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ คลิกที่นี่

22/07/2561

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

14/07/2561

แผนที่สถานที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย จาก google map (หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร)

13/07/2561

  ###ประกาศด่วน#### แก้ไขหนังสือขออนุญาต

1) แก้ไขหนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) คลิกที่นี่

2) แก้ไขหนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)  คลิกที่นี่

11/07/2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิกที่นี่ และรายละเอียดกลุ่มวิชาที่สอบแข่งขัน คลิกที่นี่

10/07/2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม   คลิกส์  ดาวน์โหลดรายละเอียด

29/06/2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดการประชุมสัมมนาคัดเลือกและแสดงผลงานการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวิน โลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                    ผลการประกวด ประเภทครูผู้สอน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) นางสาวสุภารดี พุทธประเสริฐ              ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผลการประกวด ประเภทผู้บริหาร (ด้านการบริหารจัดการ) นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลานทอง สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

21/06/2561

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือระดับจังหวัด โดย ศธจ. ชุมพร ณ สนามชั่วคราว ร้านคุณสาหร่าย และการอำนวยความสะดวกจากทีมงานท่าข้ามวิทยา(ผอ.ยุพดี) ตลอดจน รองฯ วิมาน ดีทองหลาง และคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร

21/06/2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มและโรงเรียนบ้านในหุบ เข้าร่วมการประชุมติดตาม การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาภาคใต้ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑